Lüderitz - Namib Wüste, Namibia, Afrika
Luederitz - Namib Desert, Namibia, Africa