Deadvlei - Namib Wüste, Namibia, Afrika
Deadvlei - Namib Desert, Namibia, Africa