Wasserloch Tsumcor - Etosha National Park, Namibia, Afrika
Waterhole Tsumcor - Etosha NP, Namibia, Africa