Wasserloch Okondeka - Etosha National Park, Namibia, Afrika
Waterhole Okondeka - Etosha NP, Namibia, Africa