Wasserloch Chudop - Etosha National Park, Namibia, Afrika
Waterhole Chudop - Etosha NP, Namibia, Africa